Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Hot News » Document
Some useful tips for improving science writing and soft skills.

Some useful tips for improving science writing and soft skills.

Some useful tips for improving Science writing and soft skills.Firstly I want to thank you Professor Tuan V. Nguyen, who give us some useful tips for improving ourselves in Science writing and soft skills.For further information, please click on the link nearby:www.nguyenvantuan.info/sci-writinghope...

Wastewater treatment process overview

Wastewater treatment process overview

https://www.youtube.com/watch?v=FDNzhEAqxgc

Quy trình và Biểu mẫu sử dụng PTN

Quy trình và Biểu mẫu sử dụng PTN

fe.hcmut.edu.vn/index.php/vi/v611z13.1/quy-trinh-va-bieu-mau-su-dung-ptn.html

CV 298-DHBK-TCHC

CV 298-DHBK-TCHC

CV 298-DHBK-TCHC : Về Việc Ban Hành Quy Định Mang Thiết Bị Vật Tư, Sản Phẩm, Hàng Hóa Ra Vào Trường

Các Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia (QCVN) Về Môi Trường

Các Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia (QCVN) Về Môi Trường

Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải QCVN 01:2008/BTNMT–QCVN về Nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên QCVN 08:2008/BTNMT–QCVN về Chất lượng nước mặt QCVN 09:2008/BTNMT–QCVN về Chất lượng...

Wastewater Microbiology

Wastewater Microbiology

https://www.youtube.com/watch?v=epAh6hHOq3c

Nitrogen Removal Basics

Nitrogen Removal Basics

https://www.youtube.com/watch?v=BosHU4ARR9w

Các Thông Tư-Nghị Định Về Môi Trường

Các Thông Tư-Nghị Định Về Môi Trường

08_2009_TT-BTNMT : Quy Định Quản Lý Và Bảo Vệ Môi Trường Khu Kinh Tế, Khu Công Nghệ Cao, Khu Công Nghiệp Và Cụm Công Nghiệp 09_2009_TT-BXD : Quy Định Chi Tiết Thực Hiện Một Số Nội Dung Của Nghị Định Số 88/2007/Nđ-Cp...

Công nghệ lọc nước RO

Công nghệ lọc nước RO

http://www.youtube.com/watch?v=zicgZfdZ4ew

Wetland

Wetland

http://www.youtube.com/watch?v=arVtT-RCc7k

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube